Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οριστηκαν τα µελη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου

Image result for δημος μωλου αγιου κωνσταντινου
 Αριθµός Απόφασης:2/8/2018 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλατανιάς Ιωάννης, για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του  Σώµατος την αριθµ. 13/239/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα  «Έγκριση κανονισµού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου» , σύµφωνα µε την οποία  στο άρθρο 2 παρ. 6 του κανονισµού αναφέρονται: «Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των µελών του δηµοτικού συµβουλίου γίνεται ως εξής: Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες των δηµοτικών συµβούλων, υπαλλήλων και ιδιωτών και καθορίζεται/ονται ο / οι φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους στην επιτροπή. Από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που είναι δηµοτικοί σύµβουλοι τα τρία(3) µέλη προτείνονται από την πλειοψηφία και τα δύο(2) µέλη προτείνονται από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας. Οι υπάλληλοι, των σχετικών µε το αντικείµενο της επιτροπής διευθύνσεων του δήµου, που συµµετέχουν ως µέλη της επιτροπής, ορίζονται µε απόφαση του δηµάρχου. Οι ιδιώτες µε αντίστοιχη εµπειρία στα θέµατα της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από πρόταση του δηµάρχου. Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζονται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ότι θα συµµετέχουν δια των εκπροσώπων τους στην επιτροπή, καλούνται εγγράφως, από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου, να ορίσουν εντός εύλογης προθεσµίας τους εκπροσώπούς τους στην επιτροπή και τα αναπληρωµατικά µέλη. Σε περίπτωση όπου οι φορείς δεν προβούν, εντός της τασσόµενης µε την πρόσκληση προθεσµίας, στον ορισµό των εκπροσώπων τους, αυτοί ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο.» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιαννακόπουλος Γεώργιος, είπε: Εγώ είµαι κατά γιατί είχα ζητήσει και πέρσι και πρόπερσι, κάντε και µια επιτροπή για προώθηση αγροτικών προϊόντων και µετά θα συµφωνήσω και για αυτό. Βάλτε το  παρένθεση µαζί  Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλατανιάς Ιωάννης, πρότεινε τον ορισµό των µελών  της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου, όπως αυτές προέκυψαν από τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων και του ∆ηµάρχου ως παρακάτω: ∆ηµοτικοί σύµβουλοι πλειοψηφίας: 1. Καραµανώλης Αθανάσιος 2. Πενταλιός Λεωνίδας 3. Κριτσόβας ∆ηµήτριος ∆ηµοτικοί σύµβουλοι µειοψηφίας: 4. Τρίγκας Βασίλειος 5. ∆αλαµάγκας Βασίλειος ∆ηµοτικός υπάλληλος:            6. Τσάρας Ευάγγελος Φορείς: 7.  Σύλλογος Ξενοδόχων Κ. Βούρλων  8.Εµπορικός Σύλλογος Κ. Βούρλων  9. Εµπορικός Σύλλογος Αγ. Κων/νου Πολίτες: 10. Αδάµ Θεοδώρα
11.Πισλή Ανθούλα
12.Βαρυπάτης Ανδρέας
13.Ανδρέας Θεολόγου 14.Παπαναγιώτου Κων/νος 15.Κυριαζής Κων/νος Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζετε : Καραµανώλης Αθανάσιος και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση  - πρόταση του Προέδρου,  τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις ύστερα από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία
 Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία δέκα εννέα (19) υπέρ, ενός (1) κατά  και µίας (1) αποχής, εγκρίνει  τον ορισµό των µελών  της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου, ως παρακάτω: ∆ηµοτικοί σύµβουλοι πλειοψηφίας:
 1. Καραµανώλης Αθανάσιος
2. Πενταλιός Λεωνίδας
3. Κριτσόβας ∆ηµήτριος
∆ηµοτικοί σύµβουλοι µειοψηφίας:
4. Τρίγκας Βασίλειος
5. ∆αλαµάγκας Βασίλειος
∆ηµοτικός υπάλληλος:          
6. Τσάρας Ευάγγελος
 Φορείς: 7.  Σύλλογος Ξενοδόχων Κ. Βούρλων
8.Εµπορικός Σύλλογος Κ. Βούρλων
9. Εµπορικός Σύλλογος Αγ. Κων/νου Πολίτες: 10. Αδάµ Θεοδώρα
11.Πισλή Ανθούλα
12.Βαρυπάτης Ανδρέας
13.Ανδρέας Θεολόγου 14.Παπαναγιώτου Κων/νος 15.Κυριαζής Κων/νος Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζετε : Καραµανώλης Αθανάσιος  Μειοψηφεί ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιαννακόπουλος Γεώργιος Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος απείχε της ψηφοφορίας του θέµατος. Η απόφαση έλαβε αριθµό : 2/8/2018 …………………………………………………………………………………………………….  Για το θέµα αυτό  συντάχθηκε το παρόν        Ο ∆ήµαρχος                   Ο Πρόεδρος                      Ο Γραµµατέας              Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασµα Καµένα Βούρλα , 22-2-2018 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πλατανιάς Ιωάννης

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας