Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι κάνει το Επιμελητήριο για μένα;Το ερώτημα «Τι κάνει το Επιμελητήριο για μένα;» έρχεται συχνά – πυκνά στο στόμα των επαγγελματιών, κάθε φορά που ανταμώνουν δυσκολίες ή πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους. Δεν είναι παράλογο το ερώτημα δεδομένου ότι κάθε επαγγελματίας δικαιούται να γνωρίζει που πηγαίνει η συνδρομή του είτε είναι μικρή είτε μεγάλη.
Η διοίκηση του  Επιμελητηρίου τεγκαινίασε από την εκλογή της μια ανοικτή τακτική ενημέρωσης των επαγγελματιών για τη δράση του Επιμελητηρίου ώστε να γνωρίζει ο κάθε επαγγελματίες και ο κάθε πολίτης τις πράξεις, τις δαπάνες και τις δραστηριότητές της.
Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ορισμένα βασικά σημεία για να γίνει κατανοητή η δράση συλλογικών φορέων όπως τα επιμελητήρια:
 • Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα μέλη έχουν ατομικό και συλλογικό χαρακτήρα.
 • Οι ατομικές υπηρεσίες γίνονται αντιληπτές αφού έχουν μονοδιάστατη σχέση.
Οι συλλογικές δράσεις και παρεμβάσεις ενώ αποφέρουν γενικό όφελος δεν γίνονται πάντα αντιληπτές από τους ωφελούμενους με αποτέλεσμα να μη συνδέονται ατομικά με τους επαγγελματίες. Επί πλέον πολλές φορές παραπληροφορούνται για το ποιος είναι ο κύριος συντελεστής του οφέλους. Αν μετά από πίεση του Επιμελητηρίου αλλάξουν τα δημοτικά τέλη ή κάποιος συντελεστής φορολόγησης ή αλλάξει μια αγορανομική διάταξη ο κάθε επαγγελματίας δεν μπορεί να γνωρίζει τον κύριο συντελεστή της αλλαγής και έτσι μπορεί εύκολα να νομίσει πως αυτά είναι παραχωρήσεις της κυβέρνησης, κάποιου υπουργού ή του Δήμου!
Είναι προφανές λοιπόν ότι για να αποτιμηθεί το έργο του επιμελητηρίου πρέπει οι επαγγελματίες να έχουν σφαιρική και ακριβή πληροφόρηση. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα η διοίκηση του ΕΕΑ αναβάθμισε με σημαντικό κόστος την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου ώστε να υπάρχει καθημερινά έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Όχι μόνο οι δράσεις του ΕΕΑ αλλά και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα μέλη του αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα.
Πέραν αυτού η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα παρέχει και σειρά άλλων υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική πληρωμή των συνδρομών, η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών κλπ. Αν ο επαγγελματίας έκανε έναν υπολογισμό της ωφέλειας που έχει από αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνει από το γραφείο του και τις μετέτρεπε σε χρήμα θα κατανοούσε αμέσως πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που του προσφέρονται. Στα σχέδια είναι και η παροχή άλλων σύγχρονων υπηρεσιών και διαδραστικών πεδίων για άμεση ατομική και γενική εξυπηρέτηση των μελών.
Από τυπική άποψη όλες οι οικονομικές πράξεις της διοίκησης αναρτώνται αμέσως στη ιστοσελίδα και στη διεύθυνση: http://et.diavgeia.gov.gr/f/eea και έτσι μπορούν να ελεγχθούν από κάθε ενδιαφερόμενο. Πέραν αυτού, οι ετήσιοι απολογισμοί είναι στη διάθεση των μελών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Ομοίως, όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της διοίκησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΕΑ.
Όμως η δράση του ΕΕΑ δεν αφορά μόνο τα διαχειριστικά πεδία για να ελεγχθεί η χρηστότητα  της διαχείρισης. Αφορά κατά κύριο λόγο την παρέμβαση σε πολιτικό επίπεδο προς την Πολιτεία και κάθε Αρχή και Υπηρεσία. Αναρίθμητες είναι οι παρεμβάσεις αυτές και πολλές φορές έχουν αποδώσει καρπούς παρότι περνάνε θολά στις συνειδήσεις σαν αφανή αποτέλεσμα και της δράσης του ΕΕΑ.
Από τις τελευταίες δράσεις του ΕΕΑ με σημαντική απόδοση για τα μέλη μπορούμε επιγραμματικά να σημειώσουμε:
 1. Τη διαχείριση του ΓΕΜΗ για λογαριασμό των επαγγελματιών.
 2. Την παρέμβαση στη διαμόρφωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για επαγγελματίες και τις ημερίδες σε πολλές περιοχές για την ενημέρωση των επαγγελματιών ώστε να ενταθούν σε αυτές.
 3. Την αποκέντρωση σημαντικού έργου προς τις νοτιοανατολικές περιοχές της Αττικής με την ίδρυση παραρτήματος στη Γλυφάδα.
 4. Τις συνεχείς παρεμβάσεις για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
 5. Τις παρεμβάσεις προς τον ΟΑΕΕ και το υπουργείο Εργασίας για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα όπως η απόδοση του επιδόματος ανεργίας σε επαγγελματίες, η ασφάλιση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων αδυνατούν να καταβάλουν εισφορές, η διαφύλαξη των αποθεματικών, η μη μείωση των συντάξεων, η προστασία από κατασχέσεις, οι ρυθμίσεις των καθυστερούμενων εισφορών κλπ.
 6. Τη διεξαγωγή σεμιναρίων με πολύ μικρό κόστος ή και δωρεάν για επαγγελματίες όπως ασφαλιστές, εστιάτορες, σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας κλπ.
 7. Τη συμμετοχή σε τοπικά προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης.
 8. Την ενημέρωση των επαγγελματιών από την ιστοσελίδα για τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΟΑΕΔ, των υπουργείων κλπ.
 9. Τις θέσεις κατά του ανοίγματος της Κυριακής και κατά της κατάργησης του ωραρίου.
 10. Την πληθώρα παρεμβάσεων για γενικά φορολογικά και θεσμικά θέματα επαγγελματιών.
 11. Την διενέργεια ημερίδων, ερευνών, συσκέψεων κλπ με αντικείμενο τα ειδικά προβλήματα των κλάδων.
 12. Το άνοιγμα προς κάθε κλάδο για να πραγματοποιήσει με τη στήριξη του Επιμελητηρίου αναπτυξιακές δράσεις, εκθέσεις, έρευνες, ημερίδες, σεμινάρια κλπ.

Ο κατάλογος των δράσεων είναι ακόμη πολύ μεγάλος ενώ νέες δράσεις βρίσκονται στο σχεδιασμό με προοπτική την πρακτική εφαρμογή τους για άμεσο όφελος των επαγγελματιών.
Στα σχέδια της διοίκησης είναι η αναβάθμιση του Επιμελητηρίου σε κεντρικό όργανο ανάπτυξης των επαγγελματικών επιχειρήσεων με την εφαρμογή δράσεων που αφορούν όλα τα επιχειρηματικά πεδία.
Και μόνο τα πεδία των κλαδικών ερευνών, την νέων προγραμμάτων κατάρτισης (ΛΑΕΚ), της εξ αποστάσεως παροχής κατάρτισης (e-learning), των συνεργασιών μεταξύ επαγγελματικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς προσφοράς – ζήτησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών, της σύνδεσης αγοράς εργασίας - επιχειρήσεων κλπ, τα οποία μελετώνται, θα μπορούσαν να δώσουν νέες αναπτυξιακές ανάσες και ωφέλειες στους επαγγελματίες σε μια τόσο δύσκολη εποχή.
Η αναβάθμιση είναι απαραίτητη προκειμένου να περάσει σε ευρωπαϊκά πρότυπα δράσης αλλά και να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τις επιχειρήσεις – μέλη του. Ταυτόχρονα δε επιδιώκει να αποκτήσει το ίδιο το επιμελητήριο τους πόρους βιωσιμότητάς του σε ένα νέο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο η υποχρεωτικότητα εγγραφής στα επιμελητήρια αντικαθίσταται από την αναγκαιότητα των επιχειρήσεων να είναι μέλη και χρήστες των αναβαθμισμένων υπηρεσιών του.
Πρόκειται για μια μεγάλη μεταβολή – μετάβαση από το μοντέλο του κλασικού, συμβατικού, γραφειοκρατικού επιμελητήριου σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό – επιμελητηριακό, ευρωπαϊκό μοντέλο.
Αν λοιπόν κάποιος συνάδελφος αναρωτηθεί, που πηγαίνει η συνδρομής των 3,33 ευρώ το μήνα προς το ΕΕΑ και «τι κάνει το Επιμελητήριο για μένα», μπορεί να αξιολογήσει με τη λογική του κόστους – οφέλους τις δράσεις και τις προοπτικές του Επιμελητήριου και να κρίνει ελεύθερα και αντικειμενικά την απάντηση που θα δώσει ο ίδιος.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας