Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 18/12/2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                 Καµένα Βούρλα , 14-12-2017 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                     Αριθµ. Πρωτ.: 15.662 ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών                        Προς: Τα Μέλη Οικονοµικής               Υπηρεσιών                                                            Επιτροπής Μώλου Αγίου Κων/νου                                                                                             όπως Πίνακας  Αποδεκτών Γραφείο :Οικονοµικής Επιτροπής Πληροφορίες: Χονδροδήµου Λουκία Τηλέφωνο: 2235022300                                                                                                   Κοιν.:  Κριτσόβα ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο

Θέµα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε την ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου  2017  και ώρα 13.30 µ.µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής),  για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μη αναπροσαρµογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Μώλου Αγίου  Κων/νου Οικονοµικού έτους 2018
3. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων – Αναµόρφωση   και τροποποίηση  του προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράµµατος, οικονοµικού έτους 2017
4. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
5. Ανάκληση Κ.Α. – Ανατροπή
6. Ψήφιση πίστωσης του δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά  για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Λαµίας για την υπόθεση των Π. Ποντίκη – Ν. Καούρα
7. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές δικαστικών επιµελητών
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίµων Κ.Ο.Κ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
10. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση προστίµων Λιµεναρχείου
11. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες βελτίωσης ψηφιακών υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη ∆Ε Καµένων Βούρλων
12. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
13. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης του ΑΠ 12445 διαγωνισµού για προµήθεια υγρών καυσίµων στην Αυγή
14. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης του ΑΠ 12445 διαγωνισµού για προµήθεια υγρών καυσίµων στη Σέντρα
15. Ψήφιση πίστωσης για κόστος δηµοσίευσης στο Λαµιακό Τύπο της προκήρυξης για το διαγωνισµό καυσίµων 16. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα δηµοσίευσης του ΑΠ 12445 διαγωνισµού για προµήθεια υγρών καυσίµων στα Πρωινά Νέα
17. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα δηµοσίευσης του ΑΠ 12445 διαγωνισµού για προµήθεια υγρών καυσίµων στη Γενική ∆ηµοπρασιών
18. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών συντήρησης του καλοριφέρ του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
19. Ψήφιση πίστωσης  για έλεγχο εγκατάστασης και θεώρηση σχεδίου για το ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Σκάρφειας
20. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μικρών δώρων για τα παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς του ∆ήμου
21. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού
22. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού
23. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών υποβρυχίου Κ / Κ δεξαμενής ΤΚ Καινούργιου
24. Ψήφιση πίστωσης για την αποκατάσταση βλάβης κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Καμένων Βούρλων
25. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης   –  άρδευσης ∆Ε Μώλου
26. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης   –  άρδευσης   –  αποχέτευσης ∆Ε Καμένων Βούρλων
27. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης   –  άρδευσης -  αποχέτευσης ∆Ε Καμένων Βούρλων
28. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για βλάβη μεταλλικού αγωγού κεντρικού αντλιοστασίου Καμένων Βούρλων
29. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης   –  άρδευσης ∆Ε Αγίου Κων / νου
30. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πληρωτικού υλικού συστημάτων απόσμησης   ( ενεργός άνθρακας ) 
31. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ομαλού εκκινητή υδρευτικής γεώτρησης οικισμού Λογγού ∆Ε Αγίου Κων / νου
 32. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς Τ . Κ .  Σκάρφειας
33. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ∆Ε Μώλου
34. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ∆Ε Αγίου Κων / νου
35. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ∆Ε Μώλου
36. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ∆Ε Αγίου Κων / νου
37. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση αλυσοπρίονων ,  χλοοκοπτικών και λοιπού εξοπλισμού
38. Ψήφιση πίστωσης γα την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αλυσοπρίονων και χλοοκοπτικών
39. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μισινέζας και λιπαντικών για χλοοκοπτικά
40. Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για ψηφιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων του ∆ήμου Μώλου Αγίου Κων / νου
41. Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση επικειμένων στον κ .  Γρηγορίου Αθανάσιο ως θιγόμενο από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ∆Ε Αγίου Κων / νου
42. Ψήφιση πίστωσης για την μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου   ( Γ . Π . Σ .)  πρώην ∆ήμου Καμένων Βούρλων Ν .  Φθιώτιδας
43. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων διοίκησης
44. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Βοήθειας στο Σπίτι
45. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων απορριμματοφόρων καθαριότητας
46. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ύδρευσης
47. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων τεχνικών έργων
48. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων πρασίνου
49. Ψήφιση πίστωσης για μισθοδοσία υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών 50. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών των ∆Σ και ΤΣ  ( Νοέμβριος και ∆εκέμβριος  2017) 
51. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων   ( Νοέμβριος   –  ∆εκέμβριος 2017) 
52. Ψήφιση πίστωσης για μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών
53. Ψήφιση πίστωσης για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΑΧ  ( Καθαρίστριες σχολείων ) 
54. Ψήφιση πίστωσης για μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας
55. Ψήφιση πίστωσης για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΟΧ  ( Εποχιακοί Εργάτες -  Οδηγοί ) 
56. Ψήφιση πίστωσης για μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης
Ο Πρόεδρος Συκιώτης Ιωάννης Πίνακας Αποδεκτών • Μπεζάτη Ευφροσύνη • Τριανταφύλλης Νικόλαος • Βούλγαρης Παναγιώτης • Καραμανώλης Αθανάσιος • Τρίγκας Βασίλειος • Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας