Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΟΠΕΜΕΔ- Διαμεσολάβηση. Τι είναι, ποιον αφορά, τι χρησιμεύει


ΟΠΕΜΕΔ- Διαμεσολάβηση. Τι είναι, ποιον αφορά, τι χρησιμεύει

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φορέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

 

Λειτουργώντας με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ο ΟΠΕΜΕΔ διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων του, τη Διοικούσα Επιτροπή και 7μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Στους κόλπους του Οργανισμού λειτουργεί εξ άλλου Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και Μητρώο Υποστηρικτών.

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΟΠΕΜΕΔ ενεργεί ως η βασική «κινητήριος δύναμη» του Οργανισμού και κύριο εργαστήριο παραγωγής ιδεών για την εκπλήρωση του σκοπού του. Αποτελούμενη από ένα πλήθος διακεκριμένων διαμεσολαβητών και επικοινωνιολόγων, η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

 

ΜΕΛΗ

 

Για τη δημιουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συνέταξαν τις δυνάμεις τους Κοινωνικοί Εταίροι και θεσμικοί Εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής και της Επιστημονικής Κοινότητας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών.

 

Ήδη συμμετέχουν 20 από τους σπουδαιότερους και πλέον δραστήριους Φορείς:

 

 • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) http://www.sev.org.gr

 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) http://www.esee.gr

 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) http://www.gsevee.gr

 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) http://sete.gr

 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) http://www.gsee.gr/

 • Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) http://www.eede.gr

 • Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) http://www.edee.gr

 • Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) http://www.iccwbo.gr

 • Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) http://www.sdee.org.gr

 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) http://www.sbbe.gr

 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) http://www.oe-e.gr

 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου http://www.enotariat.gr

 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) http://www.dsth.gr

 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) http://www.eea.gr

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ

 

Η υπερφόρτωση των Δικαστηρίων, λόγω της τρομερής πίεσης μίας χωρίς προηγούμενο αναμονής εκκρεμών υποθέσεων, δημιούργησε την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών. Η κοινωνία απαίτησε μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να επιλύoνται αποτελεσματικότερα οι διαφωνίες. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι η Διαμεσολάβηση.

 

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσμοθετημένος στην Ελλάδα από το έτος 2010. Έρχεται να συμπληρώσει το παραδοσιακό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καλύπτοντας τα αδύναμα σημεία του.

 

Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία, χάρη στην οποία τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη επιδιώκουν την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, μέσω μίας κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, ειδικά εκπαιδευμένου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή». Πρόκειται για μία ευέλικτη διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, η οποία διεξάγεται σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας, τα δε εμπλεκόμενα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο για την επίτευξη ή μη συμφωνίας.

 

Η Διαμεσολάβηση,  σύμφωνα με το ν. 3898/2010 («Διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις»), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία με αριθμό 2008/52/ΕΚ,  ορίζεται ως «η διαρθρωμένη Διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή, με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή».

 

Η Διαμεσολάβηση δεν θεωρείται μόνο ταχύτερη και πιθανώς αποτελεσματικότερη από τη δικαστική διαδικασία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχει καν το κόστος μίας συνήθους δικαστικής διαδικασίας. Μέσω της Διαμεσολάβησης, ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου, αποφεύγεται η αντιπαράθεση μεταξύ των μερών (η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαδικασίες) και ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στα μέρη να αναδείξουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να έρθουν το ένα στη θέση του άλλου και να διατηρήσουν τις επαγγελματικές ή προσωπικές τους σχέσεις, παρά τη διαφορά.

 

Στη διαδικασία αυτή ουσιαστικό ρόλο έχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος, μέσω των τεχνικών διαπραγμάτευσης, στις οποίες έχει εκπαιδευτεί, βοηθά τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους, ακόμα και αν οι προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς μέσω της απευθείας επικοινωνίας των μερών σε προγενέστερο χρόνο δεν έχουν καρποφορήσει.

 

Η Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 διακρίνεται από το θεσμό της δικαστικής μεσολάβησης (όπως προστέθηκε με το άρ.6  του ν.4055/2012 / ΦΕΚ Α’ 51/12.3.2012) στο άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς στη δεύτερη ο δικαστής μεσολαβητής μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 ο Διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, χωρίς ουσιαστικά να διατυπώνει επίσημα την γνώμη του υπέρ μίας ή άλλης πιθανής λύσης στη διαφορά.

 

Πρόσφατα, με τον ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)», προστέθηκε νέο άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, (άρθρο 214 Γ). Σύμφωνα με αυτό, το ίδιο το δικαστήριο προτείνει πλέον στους διαδίκους την προσφυγή σε διαδικασία Διαμεσολάβησης, εφόσον βεβαίως αυτό ενδείκνυται με βάση τις περιστάσεις της υπόθεσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται η Διαμεσολάβηση και ποιον αφορά

 

Η Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους σε ένα περιβάλλον ήρεμου διαλόγου και παραγωγικής συζήτησης, ειρηνικά και πολιτισμένα και εκτός δικαστικών αιθουσών (εφόσον έχουν ξεκινήσει ήδη από τα μέρη δικαστικές ενέργειες, πράγμα, το οποίο δεν είναι βεβαίως απαραίτητο). Απευθύνεται σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί εξαιτίας είτε μίας απλής αντιπαράθεσης με το άλλο μέρος είτε μίας ψυχοφθόρας αντιδικίας, που δύναται να τους έχει εξαντλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι επόμενο για αυτούς να ενδιαφέρονται να μάθουν τα πλεονεκτήματά της Διαμεσολάβησης, ώστε να εξετάσουν τα περιθώρια επίλυσης της διαφοράς τους με την άλλη πλευρά. Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση και η γνωριμία των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων με το θεσμό είναι πρώτιστης σημασίας και είναι γεγονός ότι όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με το θεσμό της Διαμεσολάβησης (και με την προϋπόθεση ότι η διαφορά τους είναι επιδεκτική Διαμεσολάβησης), την προτιμούν ως τρόπο επίλυσης.

 

Σε ποιους τομείς της ζωής χρησιμεύει η Διαμεσολάβηση

 

Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων, που οδηγούνται στη Διαμεσολάβηση, είναι οι αστικές και εμπορικές διαφορές, όπως π.χ. οικογενειακές (πλην του διαζυγίου, που κηρύσσεται υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση. Οι διαφορές, ωστόσο, των συζύγων για τη ρύθμιση των περιουσιακών τους αποκτημάτων μπορούν να λυθούν με Διαμεσολάβηση.) Επίσης, ενδεικτικά, η Διαμεσολάβηση εφαρμόζεται και σε υποθέσεις εργατικές, μισθωτικές, κατασκευαστικές, προσβολής της προσωπικότητας (π.χ. από κάποιο δημοσίευμα), διαφορές για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

 

Γιατί να δοκιμάσω να λύσω τη διαφορά μου με Διαμεσολάβηση

 

Διότι εντός μίας μόνο εργάσιμης ημέρας, τα ήδη ταλαιπωρημένα από τη διένεξη μέρη έχουν τη δυνατότητα, αποφεύγοντας τη δαπανηρή και ψυχοφθόρα διαδικασία των δικαστηρίων, να καθίσουν σε ένα τραπέζι ο ένας απέναντι στον άλλον, σε χώρο, που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και να εξετάσουν τα περιθώρια επέλευσης μίας μεταξύ τους συμφωνίας, φυσικά πάντα με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή. Επιπλέον, πολύ σημαντικό κίνητρο, για να επιλέξει κάποιος να επιλύσει τη διαφορά του με Διαμεσολάβηση, είναι  η αρχή της εμπιστευτικότητας. Όλα όσα ειπωθούν σε αυτή τη διαδικασία ούτε αποκαλύπτονται αλλά ούτε και δεσμεύουν το ένα ή το άλλο μέρος, στην περίπτωση που τελικά δεν υπάρξει συμφωνία.

 

 

Σκοπός & Ρόλος

 

 

Η ίδρυση του ΟΠΕΜΕΔ απαντά στην ανάγκη προώθησης, προβολής και διάδοσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Στόχος του Οργανισμού είναι να συμβάλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια εμπέδωσης ενός νέου πολιτισμού στην επίλυση των ιδιωτικών διαφορών.

 

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των μηνυμάτων και πληροφοριών για τη φύση και το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μηχανισμών διευθέτησης των συγκρούσεων, καθώς και για τα οφέλη που αυτοί παρουσιάζουν για κάθε πολίτη και επιχείρηση της χώρας.

 

Σχηματικά, το έργο του ΟΠΕΜΕΔ αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις άξονες:

α. Επικοινωνιακή προβολή

β. Συμμαχίες και συνέργειες

γ. Επιστημονικό έργο

δ. Νομοπαρασκευαστική συμβολή

 

Για την επίτευξη του σκοπού του, ο ΟΠΕΜΕΔ χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο, με έμφαση στην καινοτομία και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι συμπράξεις του Οργανισμού με την Πολιτεία, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της δυναμικής και αποτελεσματικότητας του εγχειρήματος.

 

Μέσα από τις δράσεις ευρείας προβολής και τις στρατηγικές συμμαχίες του, ο ΟΠΕΜΕΔ φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει τον κοινωνικό του ρόλο ως μια σύγχρονη και λειτουργική Θεσμική Συμμαχία για την προώθηση και εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.


ΣΒ

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)