Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους στο Δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου(επίσημη ανακοίνωση)

Τετ, 08/03/2017 - 10:30
Α π ό φ α σ η
Ο Δήμαρχος Μώλου Αγίου Κων/νου
Έχοντας υπόψη:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),  αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων  και την αναπλήρωση του Δημάρχου
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι   και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως  ισχύει
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου  3 Ν. 4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά  με τον ορισμό  αντιδημάρχων οι  οποίοι δε θα λαμβάνουν  αντιμισθία
 • Το γεγονός  ότι ο Δήμος Μώλου Αγίου Κων/νου, εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως  μπορούν να ορισθούν  τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου (ΦΕΚ  Β 2488/4-11-2011).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους  της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου, με θητεία από 6-3-2017 έως 31-8-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει  αρμοδιότητες ως εξής:

Α.        Τον κ. Καραμανώλη Αθανάσιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο  για τη Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων  κοιμητηρίων
 • ·        Αρμοδιότητες χορήγησης  αδειών  εμπορικών  και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • ·        Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
 • ·        Αρμοδιότητες γραφείου συντήρησης πρασίνου – κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων
 • Εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Εποπτεία της ασφάλειας και λειτουργίας του Βιολογικού

 • ·        Αρμοδιότητες θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας
 • ·        Αρμοδιότητες θεμάτων Ιαματικών Πηγών
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που σχετίζονται με τη λειτουργία παιδικών χαρών και των συναφών  χώρων
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Καμένων Βούρλων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Καμένων Βούρλων
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου

Β.        Τον  κ. Κριτσόβα Δημήτριο,  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μώλου και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • ·        Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • ·        Εποπτεία και ευθύνη  για την υλοποίηση των προγραμμάτων Βιβλιοθήκης
  • Εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών

 • Εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων

 • Ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας

 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  καθαριότητας
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Μώλου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μώλου
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Μώλου, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου

Γ.        Τον  κ. Τριανταφύλλη Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα  Αγίου Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:      
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με Λαϊκές Αγορές – Περίπτερα- άδειας  υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου
 • ·        Ευθύνη  θεμάτων που αφορούν εν γένει   τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου
 • ·        Εποπτεία και  ευθύνη επί θεμάτων πολιτικής προστασίας
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης άρδευσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Αγίου Κων/νου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου

Δ. Την  κ.  Μπεζάτη Ευφροσύνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • ·        Θέματα Προμηθειών
 • ·        Θέματα Διαφάνειας , προγράμματος Διαύγεια
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς
 • ·        Ευθύνη και συντονισμό  των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης
 • ·        Αρμοδιότητες γραφείου κοινωνικής πολιτικής  και Πολιτικών Ισότητας  των φύλλων
 • ·        Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης
 • ·        Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης , Ληξιαρχείου  και Αλλοδαπών
 • ·        Αρμοδιότητες Αυτοτελούς τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
β.         την υπογραφή των παρακάτω εγγράφων:
-    Κανονικές άδειες μονίμου και εποχιακού προσωπικού
-    Αποφάσεις εγγραφών , μεταβολών και λοιπά  έγγραφα που  αφορούν  τη Δημοτική Κατάσταση των πολιτών
-    Βεβαιώσεις  βοσκοτόπων
-    Έγγραφα  που αφορούν  θέματα  ύδρευσης
-    Διαβιβαστικά  κρατήσεων  προσωπικού
-    Έγγραφα που αφορούν θέματα  γεωργικής υπηρεσίας
-    Έγγραφα που αφορούν Λαϊκές Αγορές, περίπτερα
-    Έγγραφα Γραφείου Ανθρωπίνου Δυναμικού εκτός από αυτά που αφορούν την  υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (προσλήψεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, απολύσεις)

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραμανώλη Αθανάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κριτσόβας Δημήτριος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κριτσόβα Δημήτριου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλης Νικόλαος
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριανταφύλλη Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμανώλης Αθανάσιος

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μπεζάτη Ευφροσύνη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κριτσόβα Δημήτριο

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά  σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                         Συκιώτης Ιωάννης


Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)