Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου:Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 19/06/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για δημος μωλου αγιου κωνσταντινου
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                 Καµένα Βούρλα ,  15-6-2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                     Αριθµ. Πρωτ.: 5.196 ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών                        Προς: Τα Μέλη Οικονοµικής               Υπηρεσιών                                                            Επιτροπής Μώλου Αγίου Κων/νου                                                                                             όπως Πίνακας  Αποδεκτών Γραφείο :Οικονοµικής Επιτροπής Πληροφορίες: Χονδροδήµου Λουκία Τηλέφωνο: 2235350037   Email: lxondrodimou@mwlos.gr                                                                                                 Κοιν.:  Κριτσόβας ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος

Θέµα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε την Τρίτη 19  Ιουνίου  2018  και ώρα 13.30 µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής),  για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθµ. 4.857/5-6-2018  απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού  πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Κασούνη Θεοφάνη)
2. Έγκριση της αριθµ. 4.855/5-6-2018 απόφασης ∆ηµάρχου  περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Μπέλλη Ελένης)
3. Έγκριση  της αριθµ. 4.856/5-6-2018 απόφασης ∆ηµάρχου  περί ορισµού  πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση  Κυριτσόπουλου Κων/νου) 4. Ορισµός πληρεξούσιου  δικηγόρου (υπόθεση Μαρίας Κούδα Πολυµέρου)
5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Γκόγκου Ευσταθίας)
 6. Λήψη απόφασης σχετικά µε  άσκηση ενδίκων µέσων  για την δικαστική  υπόθεση  Κοντοχρηστου Ελένης
7. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού (διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης,  χωρίς δηµοσίευση)  για  την Προµήθεια  υγρών καυσίµων για το ∆ήµο Μώλου Αγίου Κων/νου και τα Νοµικά του Πρόσωπα
8. Ανάκληση  ψήφισης πίστωσης για  έξοδα ανάλυσης των δειγµάτων  πόσιµου νερού των δικτύων  και των δεξαµενών του ∆ήµου
9. Ψήφισης πίστωσης για  έξοδα ανάλυσης των δειγµάτων  πόσιµου νερού των δικτύων  και των δεξαµενών του ∆ήµου
10. Ψήφιση πίστωσης για την  τεχνο-οικονοµική προσφορά πλάκας  απόσµησης φρεατίων (οµβρίων ή ακαθάρτων)
11. Ψήφιση πίστωσης  για συµβουλευτική και τεχνική  υποστήριξη του ∆ήµου
12. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή κλειστού  γυµναστηρίου Καµένων Βούρλων
13. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης Κανονισµού παζαριού
14. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα δηµοσίευσης προκηρύξεων για την προµήθεια Η/Υ 2018 
15. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευση προκηρύξεων  για την συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων
16. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα δηµοσίευση προκηρύξεων για την συντήρηση Η/Υ 2018 
17. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης Κανονισµού αποχέτευσης
18. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια υλικών  για την συντήρηση και την επισκευή  των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης του ∆ήµου
19. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών για την συντήρηση  και την επισκευή  των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης του ∆ήµου
20. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια  χρωµάτων  µικροεργαλείων και λοιπών  αναλωσίµων  για συντήρηση υποδοµών του ∆ήµου
21. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια  χρωµάτων  µικροεργαλείων και λοιπών  αναλωσίµων  για συντήρηση υποδοµών του ∆ήµου
22. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια πινακίδων σήµανσης  κυκλοφορίας
 23. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά  υλικά γραφείων
24. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών για την συντήρηση  και την επισκευή  των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης του ∆ήµου
25. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια  οικοδοµικών υλικών  για συντήρηση υποδοµών του ∆ήµου
26. Ψήφιση πίστωσης  για την προµήθεια  υλικών οικοδοµών  για επισκευές  της πλατείας και ∆ηµοτικού Σχολείου Καρυάς
27. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια υλικών για την συντήρηση  και την επισκευή  των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης του ∆ήµου
 28. Ψήφιση  πίστωσης για την προµήθεια 37 ψάθινων οµπρελών και 2 αποδυτηρίων λουοµένων
29. Ψήφιση πίστωσης  για τη συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
30. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, αναµόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισµού, του ετήσιου σχεδίου  δράσης έτους 2018 και του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2018


Ο Πρόεδρος


      Συκιώτης Ιωάννης   Πίνακας Αποδεκτών                                              • Μπεζάτη Ευφροσύνη • Τριανταφύλλης Νικόλαος • Καραµανώλης Αθανάσιος • Πενταλιός Λεωνίδας • Τρίγκας Βασίλειος • Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καμένα Βούρλα:Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή

Παρατσούκλια από το Ρεγκίνι Λοκρίδας