Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Κ. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 210/3729785, 3729652
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr
FAX: 2103633666
Αθήνα, 19 . 9. 2017
Αριθμ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ78/15 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:33
ΠΡΟΣ:1. Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
2. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης
Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα
3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα
4. Το ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13 – 15, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
5. Την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης
Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551Αθήνα
5. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
« Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 Αθήνα
Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης
συνταξιούχων λόγω γήρατος.»
Σελίδα 1 από 4
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας−Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού−συνταξιοδοτικού συστήματος−Ρυθμίσεις
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.09.19 14:44:31
EEST
Reason:
Location: Athens
Σελίδα 2 από 4
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται το
ζήτημα της απασχόλησης των συνταξιούχων λόγω γήρατος. Αναμένοντας αναλυτική ερμηνεία των
επιμέρους διατάξεων του εν λόγω άρθρου από το ΥΠΕΚΑΑ, προς το παρόν, προκειμένου να
διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί από 13.5.2016 και μετά από
ασφαλισμένους οι οποίοι δηλώνουν ότι συνεχίζουν εργαζόμενοι, είτε κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησής τους είτε μεταγενέστερα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει:
τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) -όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του
Ν.4387/2016 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί»-
α) του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που περιγράφονται στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του νόμου αυτού, δηλαδή αυτούς οι οποίοι:
• υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185),
• δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη
Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και των άρθρων 22 και 27 του
Ν. 1813/1988 (Α΄243),
• τους λογοτέχνες − καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α΄ 297),
• λαμβάνουν προσωπική σύνταξη,
• δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007
β) όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., βάσει
του άρθρου 53 του Ν.4387/2016,
οι οποίοι είτε αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα είτε αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή
σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (σύμφωνα
με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2016 στους εντασσόμενους
στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο)-χωρίς να εξετάζεται εάν προκύπτει εισόδημα-
i. είτε καθίστανται συνταξιούχοι από την 13/5/2016 και μετά, ημερομηνία έναρξης ισχύος της
διάταξης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότητας (σχετική
η αριθμ. 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)
ii. είτε είχαν ήδη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και
ανέλαβαν εργασία/ δραστηριότητα από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.
Σύμφωνα δε με την παρ. 3, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις το νέο καθεστώς απασχόλησης
συνταξιούχων αφορά και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, δηλαδή:
• τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.,
• τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων
διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.,
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
Σελίδα 3 από 4
• τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
• τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών
συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την
έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (εξαιρούνται οι εταιρείες που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι
εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και
διαχείρισή τους).
2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους:
α) με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης
πριν από τις 13.5.2016, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του
ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση
συνταξιούχου, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα εργασία στο δημόσιο ή
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη
συνταξιοδότηση (άρθρο 63 ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.3863/2010, άρθρο 10 του ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 4 του
ν.4151/2013, άρθρο 8 παρ. 14 του ν.2592/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο,
παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β, περίπτωση 1β του ν.4093/2012 και επεκτάθηκε στους φορείς
κύριας ασφάλισης με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν.4151/2013), οι καταστατικές διατάξεις των φορέων
κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπουν αναστολή σύνταξης σε περίπτωση που
οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία ή αυτοαπασχόληση υπαγόμενοι στην ασφάλιση
των εν λόγω φορέων, καθώς και οι καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης που
προβλέπουν αναστολή της επικουρικής σύνταξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του
ν.3996/2011).
β) οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα,
γ) λόγω ανικανότητας (αναπηρίας),
δ) λόγω θανάτου
Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Καταβολή μειωμένης σύνταξης (κύριας και επικουρικής)
Όταν οι συνταξιούχοι στους οποίους εφαρμόζονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις
αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα
εξακολουθούν μεν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική σύνταξή τους, αλλά το ακαθάριστο
ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο
συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των
οικείων διατάξεων του Ν. 4387/2016.
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
Σελίδα 4 από 4
2. Αναστολή καταβολής σύνταξης
Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα
σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών
τους ή η δραστηριότητά τους.
Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή τηρεί Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει τους φορείς εκείνους οι οποίοι με βάση τα κριτήρια του
νέου Κανονισμού της Ε.Ε. 549/2013 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 – European System of
Accounts (ESA 2010)) χαρακτηρίζονται ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SELO8/-, και ενημερώνεται κατά
περιόδους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε σε τακτά διαστήματα σχετικά με τη
διατήρηση του χαρακτηρισμού των φορέων που είχαν περιληφθεί στο Μητρώο καθώς και για την
ένταξη άλλων, ώστε, να εφαρμοστούν αντιστοίχως οι διατάξεις των παρ. 1 ή 2.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που δεν αναλύονται στην προκείμενη εγκύκλιο και
ρυθμίζονται από τις επιμέρους διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, θα σας κοινοποιηθεί η
αναμενόμενη εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ.
Συν.: ΦΕΚ 85Α/2016 (σελ. 2187, 2197, 2198)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Απονομής Συντάξεων
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών
4. Γρ. Διευθύντριας Απονομής Συντάξεων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
2187
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2197
ατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου, το
ποσό της σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο που
διανύθηκε στην ασφάλιση του ίδιου και των συμμετε−
χόντων − εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και
λογαριασμών.
Οι συμμετέχοντες − εντασσόμενοι φορείς ενημερώνουν
την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για το χρόνο ασφάλι−
σης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση τους, τις αποδοχές
που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης του ασφαλι−
σμένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται.
Ο τρόπος υπολογισμού των διατάξεων των άρθρων
7 και 8 του παρόντος νόμου ισχύει για όλα τα πρό−
σωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση
και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για
πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, το−
μέα, κλάδου και λογαριασμού.
Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για
όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν δι−
αδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε
φορέα.
3.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξε−
τάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 4202/1961,
(Α΄ 175), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον
παρόντα νόμο. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω αιτή−
σεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται μετά την έναρξη
λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., εξετάζονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του κατά τα ανωτέρω.
β. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου παύ−
ει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στην
εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στους
φορείς/τομείς κύριας ασφάλισης.
5. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη
φορά στο Δημόσιο πριν την 1.1.1983 και έχουν πραγματο−
ποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν
φορείς, Τομείς − κλάδοι και λογαριασμοί που εντάσσο−
νται στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983
(Α΄ 180), όπως ισχύουν.
β. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ−
θρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983, μόνο για τα πρόσωπα για
τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβλη−
θεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισμού διαδοχικού
χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του
χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξι−
οδότησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις ανα−
γνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης
της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί
αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου
και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί
εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συντα−
ξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
παρόντος, άρθρου, παραμένουν ισχυρές, με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του Π.δ. 169/2007
(Α΄ 210), όπως ισχύουν.
6. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει το συνυ−
πολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους
εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους
και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την
ένταξη τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται
για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του
αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που
δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν
είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου
που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα,
κλάδου και λογαριασμού.
Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρό−
νος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός εντασσό−
μενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς πριν την ένταξή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει το χρόνο
ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον παράλ−
ληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 17 περί παράλληλης ασφάλισης του παρόντος.
7. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά
σε οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης εφαρμόζο−
νται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παρα−
γράφων. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα
εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς
στο ΕΤΕΑΕΠ.
8. Για τους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς
που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάσσονται στον
Κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται μία
αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρμόδια Υπη−
ρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμέ−
νος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφα−
λιστικού κινδύνου. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ
εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει
διανυθεί σε όλους τους εντασσόμενους Φορείς/Τομείς/
Κλάδους/Λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 35 του παρόντος νόμου.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν
υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ
εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ.
9. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυ−
σης αμφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν
συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς
και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμο−
διότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δη−
μοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων
ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω
2198 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι
αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστη−
ριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικου−
ρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για
όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή
την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλο−
νται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο
συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις
οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της
παραγράφου 1 αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η
καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων
και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί
η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή
η δραστηριότητά τους.
Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και
του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των
ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι δι−
ατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30.
3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010.
4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτα−
πασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφά−
λισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανω−
τέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής
καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της
επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας
σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με
αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.
5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος
υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχο−
ληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφά−
λισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα
επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτού−
νται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό
σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να
του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά
το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοα−
πασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο
4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό
με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4
της συντάξεως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή
για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχο−
ληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της
παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυ−
τοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2676/1999, όπως αντι−
καταστάθηκε με το Ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την
ημερομηνία έναρξης του παρόντος.
7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συντα−
ξιούχων, γενικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα
της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 21
Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων −
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι συνταξι−
οδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ειδικά, από την
ημερομηνία υπαγωγής των προσώπων της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 στον Ε.Φ.Κ.Α.,
για τις εισφορές, παροχές και οφειλές, με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρμόζονται αναλογικά οι
γενικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ανω−
τέρω ημερομηνία για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Με όμοια απόφαση
επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών μέσω Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και η είσπραξη εισφορών
μέσω ΚΕΑΟ.
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρ−
θρου 5 του Π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από δια−
φορετικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται
το Δημόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της μίας από
αυτές κατόπιν επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι
του ποσού των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρ−
θρου 31 του Π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από δια−
φορετικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται
το Δημόσιο, αναστέλλεται η καταβολή της μίας από
αυτές κατόπιν επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι
του ποσού των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ».
γ. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάτα−
ξη αντίθετη με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της
παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του
Π.δ. 169/2007 όπως προστίθενται με το παρόν.
2. α. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄της παρ. 2 του άρ−
θρου 9 του Π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται
μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα
έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Ορ−
γανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση
τουλάχιστον για μία διετία, μετά την επιλογή τους για
τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο ή
μετά την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014
(Α΄ 149). Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει
την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανι−
κών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται
το επίδομα θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για
περισσότερο χρόνο.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα
ορίζονται στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφί−
ου της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
Π.δ. 169/2007, αναπροσαρμόζονται ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερομένων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συ−
ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμ−
φωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε
οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του
επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου η Βασιλική με τον Γιάννη

Δύο μετεωρίτες έπεσαν σχεδόν δίπλα από τη Λαμία και δείτε τι έγινε!