Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ   
Καμ. Βούρλα 8-8-2017 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ο  Δήμος  Μώλου  -  Αγ.  Κων/νου,  στα  πλαίσια  του  Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ  107/31.07.2017 τεύχος Α')  :
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  Δημοτικών  Επ ιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.).  Ρυθμίσεις  σχετικές  με  την  ο ργάνωση,  τη  λειτουργία,  τα  οικονομικά  και  το  προσωπικό  των  Ο.Τ.Α..  Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι  Εδαφικής  Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,  

ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ   (άρθρο 52 Ν.4483/17)  

Η ρύθμιση συνοπτικά :
Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυ τών  που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο  (2) μήνες από την έναρξη  ισχύος  του  Ν.4483/17  (ημερ.  έναρξης  ισχύος  31.07.20 17),  μπορούν,  κατόπιν  αιτήσεως  του  οφειλέτη  προς  την  αρμόδια  για  την  είσπ ραξή  τους  υπηρεσία  του  οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθ ούν στη ρύθμιση και να  εξοφληθούν  μέχρι  και  σε  100  μηνιαίες  δόσεις. 

Προθεσμία αίτησης : 

Εντός  4 μηνών  από την έναρξη του Ν.4483/17   (ημερ. Έναρξης 31.07.2017) 

Ποιες οφειλές αφορά : 

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυ τών  που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο  (2) μήνες από την έναρξη  ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.20 17).  Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν  εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις  με απαλλαγή  κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους ε κπρόθεσμης καταβολής που  τις επιβαρύνουν.  
Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  του  άρθρου  52  του  Ν.  44 83/2017  πρέπει  να  καταβληθεί  η  πρώτη  δόση  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών   από  την  ημερομηνία  αίτησης  υπαγωγής  στη  ρύθμιση.  Οι  επόμενε ς  δόσεις  καταβάλλονται  έως  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  των  επομένων  μηνών   από  την  ημερομηνία  αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.  

Το  ελάχιστο ποσό   μηνιαίας  δόσης  της  ρύθμισης  δεν  μπορεί  να  είναι  μι κρότερο  των  είκοσι (20) ευρώ .  

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστ ε στο τμήμα εσόδων του  Δήμου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Καπέλλος Ευστάθιος , τηλ. 22353-50022) 
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)