ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στόν Ἥρωα Ὁπλαρχηγό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821
«Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθανάσιος Διάκος»
Λαμία - Ἀμφιθέατρο Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
[24 Ἰουνίου 2017]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
          Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ὅτι ἡ Ἱερά Μη­τρόπολις Φθιώτιδος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λί­­του μας κ.κ. Νικολάου, διοργανώνει τό Σάββατο 24 Ἰουνίου 2017 καί ὥρα 10 τό πρωί Ἡμερίδα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευ­μα­τικοῦ-Διοι­κη­τι­κοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Ἀγρά­φων καί Με­γά­­­λου Ἀλε­ξάνδρου), στή Νέα Ἄμπλιανη Λαμίας μέ θέμα: «Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθα­νάσιος Διάκος».
          Σκοπός τῆς Ἡμερίδος εἶναι νά διαφωτισθοῦν ἐπιστημονικῶς διά­φο­­ρα σημεῖα, πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή, τή δράση καί τήν ἱστορία ἑνός ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν ἡρώων-ὁπλαρχηγῶν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Ἐπα­να­στά­σεως τοῦ 1821, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
          Ἡ Ἡμερίδα θά ξεκινήσει μέ χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­­πολίτου μας κ. Νικολάου, καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθή­σουν εἰση­γή­σεις ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλους ἔγκρι­τους ὁμι­λητές. Τό συνέδριο θά ὁλοκληρωθεῖ γύρω στίς μία καί μι­σή τό με­ση­μέρι μέ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων.
          Καλοῦνται οἱ πιστοί καί θαυμαστές τῶν ἡρωϊκῶν μορφῶν τῆς Ἑλ­λη­­νικῆς ἐπαναστάσεως νά συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω ἐκδή­λω­ση τό Σάβ­βατο 24 Ἰουνίου στίς 10:00 τό πρωί, στό Διοικητικό καί Πνευ­μα­τικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
 • 10:00 Ἔναρξη – Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τιδος κ.κ. Νικολάου.  
 • 10:15 Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν, Ἐθνο­μά­ρτυρες καί Νεομάρτυρες
 • 10:30 Δημήτριος Γόνης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Τό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τά μαρτύ­ρια τῶν Νεο­μαρτύ­ρων.
 • 10:45 Λάζαρος Βλαδίμηρος, Δρ. Ἰατρικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ὁ τρόπος θανα­τώ­σεως τοῦ ἥρωα Ἀθανασίου Διάκου.
 • 11:00 Βασιλική Λαμπροπούλου, Δρ. Νεοελληνικῆς Φιλολογίας, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος στό πεζογραφικό ἔργο τοῦ Σπύρου Μελᾶ καί τοῦ Τάκη Λάππα. 
 • 11:15 Νικόλαος Καλοσπύρος, Ἐπισκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος ὡς ἀφθα­ρ­τισμένο βίωμα στήν ποιητική δημιουργία τοῦ Ἀρι­στοτέλη Βαλαωρίτη.
 • 11:30 Παναγιώτης Καμηλάκης, Λαογράφος, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στή δημοτική ποίηση. 

 • 11:45 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων 
12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • 12:15 Νικόλαος Κουρκουμέλης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Τακτικοί ἑλιγμοί καί ψυχο­λο­γι­κές ἐπιχειρήσεις στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λιβαδειᾶς ἀπό τόν Θανάση Διάκο. 
 • 12:30 Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Θεολόγος - Φιλόλογος, Ἡ ἀπήχηση τῆς θυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου σέ ἐφημερίδες τῆς 40ετίας 1821-1861.
 • 12:45 Σταῦρος Μαμαλοῦκος, Ἐπίκ. Καθηγητής Ἀρχιτεκτονικῆς Πα­νε­πι­στημίου Πατρῶν & Ἰωάννης Περράκης, Δρ. Θεολογίας, Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀρτοτίνα, Μονή τῆς μετανοίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
 • 13:00 Ἀπόστολος Ρούσκας, Θεολόγος, ΜΘ, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στήν τέχνη τῶν νομῶν Φθιώτιδος, Φωκίδος καί Βοιωτίας.
 • 13:15 Παναγιώτης Μαντζάνας, Θεολόγος, Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
 • 13:30 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.
 • 13:45 Λήξη Ἡμερίδος.
.
http://www.imfth.gr
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Από τo Mώλο με τρένο στο κέντρο της Ευρώπης! Και όμως μεσα στο 2017 θα γίνει πραγματικότητα !

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)