Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου έχοντας υπ’ όψιν:
- Τις διατάξεις του άρθρ άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Ειδικοί Συμβουλοι
Επιστημονικοί Συνεργάτες- Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.»
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
- Τις Διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. ε της υπ’ αριθμ. 33//2 8.12.2006  ΠΥΣοπως ισχύει
-Την με αριθμόν πρωτ 74802/29 -12-2010  εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆
 -Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ .  ΣΤ  1.1.2  του Ν . 4093/2012
 -Το υπ'αριθμόν πρωτ .  ( οικ .)  28115/12-07- 2012  έγγραφο της ∆ νσης ΟΤΑ του ΥΠΕΣ   ( Α∆Α :  Β 41 ΞΝ - ΤΥΓ )  σύμφωνα ούτε μετά την ισχύ του ν . 4057/2012  έγκριση για το προσωπικό ΟΤΑ α ’  βαθμού     ( ειδικοί σύμβουλοι ,  ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες )  καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών υπαλλήλους .
-Την με αριθμό πρωτ.17858/16.10.2014   βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης ∆ήμου Μώλου - Αγ .  Κων / νου
-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας   ( Ο . Ε . Υ )  του ∆ήμου Μώλου Αγίου Κων/νου (ΦΕΚ 2488ΤΒ ́ / 04.11.2011)
-Την ανάγκη πλήρωσης μίας  (1)  θέσης Ειδικού Συνεργάτη ∆ημάρχου

                                                                  Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερόμενους-νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τα  αποδεικτικά των προσόντων τους ,  σχετικά με την πλήρωση (1)θέσης ειδικού συνεργατη ειδικότητας Π . Ε .  Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση Δομοστατικών για την παροχή επιστημονικών γνώσεων σε θέματα έκδοση οικοδομικών αδειών επίβλεψη οικοδομών με ΜΕΕΠ  1 ης τάξης .
 Διαβάστε την Απόφαση του Δημάρχου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια του Δήμου μας

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)