Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου έχοντας υπ’ όψιν:
- Τις διατάξεις του άρθρ άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Ειδικοί Συμβουλοι
Επιστημονικοί Συνεργάτες- Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.»
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
- Τις Διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. ε της υπ’ αριθμ. 33//2 8.12.2006  ΠΥΣοπως ισχύει
-Την με αριθμόν πρωτ 74802/29 -12-2010  εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆
 -Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ .  ΣΤ  1.1.2  του Ν . 4093/2012
 -Το υπ'αριθμόν πρωτ .  ( οικ .)  28115/12-07- 2012  έγγραφο της ∆ νσης ΟΤΑ του ΥΠΕΣ   ( Α∆Α :  Β 41 ΞΝ - ΤΥΓ )  σύμφωνα ούτε μετά την ισχύ του ν . 4057/2012  έγκριση για το προσωπικό ΟΤΑ α ’  βαθμού     ( ειδικοί σύμβουλοι ,  ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες )  καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών υπαλλήλους .
-Την με αριθμό πρωτ.17858/16.10.2014   βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης ∆ήμου Μώλου - Αγ .  Κων / νου
-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας   ( Ο . Ε . Υ )  του ∆ήμου Μώλου Αγίου Κων/νου (ΦΕΚ 2488ΤΒ ́ / 04.11.2011)
-Την ανάγκη πλήρωσης μίας  (1)  θέσης Ειδικού Συνεργάτη ∆ημάρχου

                                                                  Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερόμενους-νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τα  αποδεικτικά των προσόντων τους ,  σχετικά με την πλήρωση (1)θέσης ειδικού συνεργατη ειδικότητας Π . Ε .  Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση Δομοστατικών για την παροχή επιστημονικών γνώσεων σε θέματα έκδοση οικοδομικών αδειών επίβλεψη οικοδομών με ΜΕΕΠ  1 ης τάξης .
 Διαβάστε την Απόφαση του Δημάρχου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια του Δήμου μας

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Από τo Mώλο με τρένο στο κέντρο της Ευρώπης! Και όμως μεσα στο 2017 θα γίνει πραγματικότητα !

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)