Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δήμος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου:Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Φεβρουαρίου 2017
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»
     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 22 Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                         Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-2-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1.409/16-2-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)


1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

2.      Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

3.      Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

4.      Ορισμός δημοτικών  υπαλλήλων ως μελών  της επιτροπής κατάρτισης των Μητρώων Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 του Ν. 2119/1993)

5.      Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών  Παιδικών Σταθμών Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου έτους 2017

6.      Ορισμός μελών στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων έτους 2017

7.      Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής   προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 221, παρ. 11, περ. β του Ν. 4412/2016

8.      Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και κινητών  του Δήμου και αγορά  ακινήτων για το έτος 2017, άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191,192,194 και 199 του Ν. 3463/2006

9.      Ορισμός μελών  επιτροπής καθορισμού  του τιμήματος εκποίησης κινητών πραγμάτων  του   Δήμου και αγοράς ακινήτων για το έτος 2017, άρθρο 199 παρ. 1, άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και του καθορισμού αποζημιώσεων, άρθρο 213 του Ν. 3463/2006

10.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου», άρθρο 75 Ν. 3669/2008

11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, ανάθεσης, για τον έλεγχο, την έγκριση, την συντήρηση και την επισκευή οχημάτων,  καθώς και της προμήθειας των υλικών για την συντήρηση αυτών

12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  δημοσίων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις υπηρεσίες έτους 2017

13. Συγκρότηση επιτροπής  βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο, έτους 2017

14. Επιτροπή βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών – ελαστικών και εργασιών επισκευής υπηρεσιακών  αυτοκινήτων - οχημάτων

15. Ακύρωση ανεξόφλητων Χ.Ε.Π. μέχρι 31-12-2017 και παραστατικών  που δεν οφείλονται για να πληρωθούν στο 2017

16.  Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 2017

17. Μεταφορά καρτών κινητής τηλεφωνίας  για τον έλεγχο των οχημάτων από την INFOTRIP στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου

18. Καθορισμός αδειών  υπαίθριου εμπορίου

19. Προτάσεις για τον καθορισμό εδρών ΤΑΧΙ εντός του Δήμου Μώλου  Αγίου Κων/νου

20. Κανονισμός Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

21. Παράταση  χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

22. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση  αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

23. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

24. Αίτηση παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καμένων Βούρλων»

25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου»

27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιία Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»

28. Ανάκληση της  αριθμ. 11/156/2016  προηγούμενης απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Νέα χωροθέτηση  και τελικός αποδέκτης της ΕΕΛ Αγίου Κων/νου»

29.  Έγκριση Ισολογισμού  Λήξης  Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καμένων Βούρλων»

30. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων  του εκκαθαριστή και απαλλαγή του εκκαθαριστή της «Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Καμένων Βούρλων» από κάθε ευθύνη
      Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργίας, προς ενημέρωση των Συμβούλων
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας:Από τα ομορφότερα και διασκεδαστικότερα φαράγγια... (Υπέροχες φωτογραφίες & video)

Νέα πυρκαγιά έξω από τα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τα PZL (ΦΩΤΟ)